Oddelenia úradu

   Poskytovanie informácií

   Informácie pre odbornú verejnosť

   Preberanie dokumentov

    Kontakty

   Užitočné linky

   Legislatíva

   Cenník služieb

   Zverejnenie zmlúv z verejného obstarávania, objednávok a faktúr

   Register odborne spôsobilých osôb

   Výročné správy

   Mapa stránok

   Z histórie RÚVZ

     v Senici

   Centrálna evidencia majetku štátu

 

  Petície

 

   Spracúvanie osobných údajov

 

 

 

 

 

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje pred nebezpečnými kozmetickými výrobkami v Európskej únii.

Viac informácií...

 

                             

EPIS:

Aktualizovaný prehľad výskytu akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení v okresoch Senica a Skalica.

Viac informácií...

 

                               

 

Elektronická podateľňa

Všeobecné podanie – NEPODPÍSANÉ

 

 

 

Portál otvorených dát

RÚVZ v Senici

 

 

Úradná tabuľa

RÚVZ v Senici

 

 

Výberové konania

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizácia stránok:

27.11.2023

Úvod.

 

budovaRegionálny úrad verejného zdravotníctva so

sídlom v Senici bol zriadený dňa 1.1.2004 podľa

§ 21 zákona NR SR č. 578/2003 Z. z.

s pôsobnosťou pre územný obvod okresov

Senica a Skalica.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Senici je rozpočtová organizácia,

ktorá je finančnými vzťahmi na rozpočet MZ SR.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva riadi

a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva

na návrh ministra zdravotníctva hlavný hygienik Slovenskej republiky.  

 

 

 

NOVÝ PORTÁL ÚRADOV VEREJNÉHO

ZDRAVOTNÍCTVA

https://www.uvzsr.sk/

 

 

 

Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu portal@uvzsr.sk. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla.

 

 

 

Chrípková sezóna 2023 / 2024

Chrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené

s chrípkou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín

môže ochorenie na chrípku vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné

komplikácie. Celý článok...

 

Kliešte sú aktívne aj na jeseň,

myslite na to pri pobyte v prírode a v blízkosti mestskej zelene. Jesenná aktivita

kliešťov býva obvykle nižšia ako počas jarných mesiacov, závisí od vhodných

klimatických podmienok - vlhko a vyššie teploty počas jesene kliešťom vyhovujú.

Celý článok...

 

Jesenná deratizácia 2023

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako príslušný orgán

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom

predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, 

vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z.

na realizáciu deratizácie v termíne od 16.10.2023 do 19.11.2023.

Zobraziť výzvu...

 

Svetový deň srdca 2023:

Spoznajte a odstraňujte rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení

Svetový deň srdca si každoročne pripomíname 29. septembra.

Cieľom medzinárodného dňa je zvyšovanie povedomia o skutočnosti,

že srdcovo-cievne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí,

ako aj o možnostiach prevencie. Celý článok...

 

10. ročník celonárodnej kampane: Vyzvi srdce k pohybu

Vedeli ste, že každý rok zomrie 3,2 milióna ľudí na príčiny spojené s nedostatkom pohybu?

Že viac ako 80 percent adolescentov nespĺňa minimálne odporúčania pohybovej aktivity?

Predpokladá sa, že viac ako štvrtina dospelých nie je dostatočne aktívna...

 

Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku vyhlasujú jubilejný, 10. Ročník

celonárodnej kampane „VYZVI SRDCE K POHYBU“. Celý článok...

 

Európsky imunizačný týždeň 2023:

V roku 2023 vyhlásil Regionálny úrad pre Európu Svetovej zdravotníckej organizácie 

už 18. ročník Európskeho imunizačného týždňa.

Kampaň EIW 2023 bude prebiehať v dňoch od 23. do 29. apríla 2023.

Cieľom kampane je zdôrazniť potrebu dať sa zaočkovať v dostatočnom predstihu

ešte predtým, ako sa vyskytneme v rizikovom prostredí, v ktorom môžeme

byť vystavení  rôznym infekčným ochoreniam. Včasné očkovanie je účinný prostriedok,

vďaka ktorému môžeme predísť závažným infekčným ochoreniam alebo ich komplikáciám.

Celý článok...

 

Výzva na vykonanie jarnej deratizácie

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici ako príslušný orgán

podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých

zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku

a šíreniu prenosných ochorení, vyzýva všetky povinné subjekty podľa § 52

a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. na realizáciu DERATIZÁCIE

v termíne od 03.04.2023 do 07.05.2023.

 

Výzva regionálneho hygienika (.PDF)

 

 

 

Celoslovenská súťaž pri príležitosti Svetového dňa obezity:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s regionálnymi úradmi

verejného zdravotníctva a združením Skutočne zdravá škola o.z. vyhlasuje celoslovenskú

súťaž pre triedy základných škôl pri príležitosti Svetového dňa obezity, ktorá bude

prebiehať formou výtvarnej aktivity žiakov. Účelom súťaže je poukázať na dôležitosť

prevencie pred obezitou, nakoľko toto ochorenie spôsobuje ľuďom veľa komplikácií...

Celý článok...

 

Zverejnenie víťazného príspevku v regionálnom kole súťaže:

Víťazom regionálneho kola súťaže je príspevok kolektívu

9. ročníka ŠZŠ Kollárova 21, Holíč. Zobraziť príspevok...

 

Chrípková sezóna 2022 / 2023:

Očkovanie proti chrípke a ďalšie informácie o prevencii ochorenia

Chrípka býva mylne považovaná za banálne ochorenie. Komplikácie spojené

s chrípkou si pritom častokrát vyžadujú hospitalizáciu a u rizikových skupín môže

ochorenie na chrípku vyvolať nebezpečné, život ohrozujúce zdravotné komplikácie. 

Celý článok...

 

 

koronaCall centrum Regionálneho úradu verejného zdravotníctva

so sídlom v Senici:  tel. č.: 0907169312, 0917149459,

0346909327 (dostupné v čase od 8:00 do 15:00)

e-mail: se.koronavirus@uvzsr.sk

 

Mobilné antigénové odberné miesta v okresoch Senica

a Skalica:

Zverejnenie zoznamu rozhodnutí RÚVZ so sídlom v Senici

o povolení / pozastavení prevádzkovania mobilných

antigénových odberných miest v územnej pôsobnosti

okresov Senica a Skalica. Zobraziť zoznam...

 

 

 

Zmena pri uvádzaní priestorov do prevádzky:

Od 21.7.2020 je platný a účinný zákon č. 198/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Týmto zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 355/2007 Z.z.“)

 

Novelizované ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. stanovuje zariadenia, ktoré už úrad nebude svojím rozhodnutím uvádzať do prevádzky.

 

Povinnosť predložiť návrh na vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) sa už nebude vzťahovať na

-  priestory, pre ktoré už bolo vydané rozhodnutie a došlo k zmene prevádzkovateľa za podmienky, že nedošlo k zmene podmienok prevádzky

-  ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb

-  telovýchovno-športové zariadenia

-  zariadenia starostlivosti o ľudské telo

-  prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a zariadenia s ambulantným predajom

-  administratívne priestory

-  priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín (t.j. aj výživových doplnkov)

 

Prevádzkovatelia uvedených typov zariadení sú povinní doručiť miestnemu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva iba Oznámenie podľa § 52 ods.8  zákona č. 355/2007 Z.z.

 

 

 

Poradenstvo a konzultácie:

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici poskytuje poradenstvo a konzultácie podnikateľským subjektom a verejnosti v rozsahu svojich kompetencií v zmysle zákona č.355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a jeho vykonávacích predpisov, v zmysle zákona č.152/1992 o potravinách a jeho vykonávacích predpisov,  zákona č. 131/2010 o pohrebníctva a zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov.

Vzhľadom na terénnu prácu pracovníkov RÚVZ so sídlom v Senici odporúčame dohodnutie poradenstva a konzultácií vopred na telefónnych číslach

 

Oddelenie epidemiológie:  6909325, 6909327

Oddelenie hygieny výživy:  6909332, 6909334

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva:  6909329, 6909331

Oddelenie hygieny životného prostredia: 6909330, 6909328

Oddelenie hygieny detí a mládeže:  6909339

 

 

 

Informácie súvisiace s konaním skúšok na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností sú dostupné na stránke Preberanie dokumentov

 

 

 

Nová povinnosť zamestnávateľov od januára 2019:

Oznamovanie kategórie práce zaradenej do druhej kategórie...


Dňom 1.7.2018 nadobudol účinnosť § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z., ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje v januári 2019.

Viac informácií...

 

 

Cenník správnych poplatkov od 1.10.2012

v zmysle zákona č.145/1994 v platnom znení

žiadosť o vydanie rozhodnutia                            

50 €

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska            

50 €

žiadosť o vydanie osvedčenia odbornej spôsobilosti

20 €

vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti                  

30 €

vyhotovenie duplikátu                                              

10 €

Od poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie štátu, obcí a VÚC.

 

Pôsobnosť úradu:

monitoruje vzťah determinantov zdravia a verejného zdravia,

zabezpečuje činnosť národných referenčných centier,

vykonáva hodnotenie dopadov na verejné zdravie na regionálnej úrovni a na lokálnej

úrovni,

vykonáva prevenciu ochorení a iných porúch zdravia a dohľadnad jej vykonávaním,

zabezpečuje monitorovanie kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie

v prírodných kúpaliskách,

nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

využíva systémy rýchleho varovania pri ohrození verejného zdravia,

vykonáva výchovu spoločnosti ku zdraviu, najmä prostredníctvom poradní zdravia,

spolupracuje s obcami pri plnení úloh podľa osobitných predpisov,

vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa §9 ods. 5 a vedie register

odborne spôsobilých osôb,

vydáva občanom Slovenskej republiky doklad o dĺžke odbornej praxe podľa § 9 ods. 20,

vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia podľa tohto zákona,

schvaľuje prevádzkové poriadky,

vykonáva štátny zdravotný dozor, ukladá opatrenia na odstránenie zistených

nedostatkov podľa § 37 ods. 5 a ukladá sankcie.

 

Úradná kontrola potravín

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici vykonáva úradnú kontrolu

potravín:

nad epidemiologicky rizikovými činnosťami výroby, manipuláciou a uvádzaním do

obehu, ak ide o potraviny určené na osobitné výživové účely, ako aj detskú výživu,

dojčenskú výživu, lahôdky, cukrárske výrobky, zmrzlinu a vodu,

nad výrobou potravín nového typu, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,

nad uvádzaním potravín do obehu z hľadiska zdravotnej neškodnosti,

nad výrobou potravín, dovozom potravín, vývozom potravín, manipuláciou s nimi

a uvádzaním do obehu z hľadiska používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na

ožarovanie potravín a kontroly dodržiavania zákazu pridávania rádioaktívnych látok

do potravín,

nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného

 stravovania.

 

Pri výkone štátnej správy RÚVZ v Senici spolupracuje s orgánmi štátnej správy

a samosprávy, so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami,

s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami

a s profesiovými združeniami naúseku verejného zdravotníctva.

 

Špecializované úlohy

RÚVZ v Senici zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu

v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä:

zúčastňuje sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských

a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä

na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov,

prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení,

diabetu, osteoporózy,

zúčastňuje sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch aprojektoch Svetovej

zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie,

Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného

programu,

zabezpečuje sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu

k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce,

monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,

pripravuje podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové

výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologickéfaktory životného prostredia,

životných podmienok a pracovných podmienok,

zúčastňuje sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských

činností,

zhromažďuje základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos,

uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie

a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia a pripravuje podklady na

vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,

vedie evidenciu rizikových prác,

monitoruje kvalitu pitnej vody.

 

 

Vyhlásenie