Úvod >> Archív

 

1. december – Svetový deň HIV / AIDS – vyhlásenie SK PRES

Zobraziť text vyhlásenia

Vyhlásenie v anglickom jazyku

 

 

 

4. február 2016 – Svetový deň proti rakovine

Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila 4. február a Svetový deň proti rakovine. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch a liečbe. Viac informácií...

 

14. november – Svetový deň diabetu

Proti diabetu treba vyraziť včas, lebo aj obezita je jedným z rizikových faktorov podieľajúcich sa na vzniku diabetu 2. typu!

Viac informácií...

 

 

10. október – Svetový deň duševného zdravia

10. október bol vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia. Prvý krát bol vyhlásený WFMH v roku 1991. Dni duševného zdravia sú každoročnou jesennou aktivitou Ligy za duševné zdravie. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Viac informácií...

 

Prichádza „chrípková sezóna“...

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle... Viac informácií...

 

10. máj 2015 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ s cieľom poukázať narastajúci výskyt chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovocievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Viac informácií...

 

5. máj 2015 – hygiena rúk

Viac informácií...

 

 

 

 

plagat7. apríl 2015 – Svetový deň zdravia

Každoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla - Svetový deň zdravia (World Health Day). Tento deň bol v roku 1950 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

 

Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné" je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu. Viac informácií...

 

Kampaň Vyzvi srdce k pohybu 23.3. – 14.6.2015

Celonárodná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie.

Máte nad 18 rokov? Prekonajte pohodlnosť - vyhráte zdravie. Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov! Viac informácií...

 

 

22. marec 2015 – Svetový deň vody

Témou Svetového dňa vody sa v roku 2015 na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov stala „Voda a udržateľný rozvoj“, ktorá zdôrazňuje prepojenie vody so všetkými oblasťami života. Viac informácií...

 

 

Oznam: 

Podľa zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno kolkové známky predávať do 30.11.2014 a možno ich použiť do 31.12.2014.

 

Kolkové známky nemôžu byť akceptované ako spôsob úhrady správneho poplatku žiadnym orgánom v Slovenskej republike od 1.1.2015.

 

Nová legislatíva: 

Zákon NR SR č. 306/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z.

o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 309/2012 Z.z.

o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

 

S účinnosťou od 01.06.2010 sa osvedčenia o odbornej spôsobilosti udeľujú na dobu neurčitú*.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 31.05.2010 a neskôr sa považujú za osvedčenia vydané na dobu neurčitú*.

 

Osvedčenia, ktorým platnosť končí 30.05.2010 a skôr strácajú platnosť týmto dátumom*.

________________________________________________________________

 

* Tieto závery vyplývajú zo zákona NR SR č. 136/2010 Z. Z. O službách na vnútornom trhu a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 355/2007 Z. Z. O ochrane podpore

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Kampaň EÚ - OSHA

20. - 24. október 2014. Riadenie stresu súvisiaceho s prácou.

Téma pre rok 2014 – Zdravé pracoviská bez stresu – stres a psychosociálne riziká na pracovisku, spôsob ako proti nim môžeme spolu bojovať. Viac informácií...

 

Hovorme o jedle. Pri príležitosti Svetového dňa potravín vyhlasuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o., v termíne od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014 druhý ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“. Aktivita je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike. Viac informácií...

 

 

Vírusové o chorenie Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie spôsobené vírusom Ebola, ktoré často končí smrťou. Momentálne prebieha epidémia Eboly v Guinei a Libérii. Osoby, ktoré sa vyskytujú alebo sa chystajú navštíviť postihnuté oblasti, by sa mali riadiť nasledovnými odporúčaniami: Viac informácií...

 

 

Ako sa chrániť pred kliešťami a ochoreniami, ktoré prenášajú...

Jarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný Viac informácií...

 

10. máj 2014 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ s cieľom poukázať narastajúci výskyt chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa najčastejšie, v kombinácii s nesprávnou výživou, spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, akými sú napr. ochorenia srdcovocievne, metabolické, respiračné, ochorenia pohybového aparátu. Viac informácií...

 

Kampaň WHO A EÚ

Hygiena rúk. Viac informácií...

 

 

 

 

Európsky imunizačný týždeň

Slovenská republika sa už po ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 22. do 26. 4. 2014. Viac informácií...

 

Očkovací kalendár 2014

Zobraziť očkovací kalendár...

 

 

 

 

Ako predísť chrípke

Úrad verejného zdravotníctva odporúča verejnosti, čo treba robiť a čo nerobiť aby sme predišli chrípke a čo robiť, ak sme už ochoreli na chrípku.

Viac informácií...

 

Opatrenie Úradu Verejného zdravotníctva SR

Podľa článku 2 ods. 1 písm. a) a článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 764/2008, zakazuje umiestňovať na trh liehoviny s obsahom alkoholu najmenej 20% objemových alebo viac v spotrebiteľskom obale, ktoré boli vyrobené v Českej republike po 31.12.2011, ak k nim nie je doložený doklad o pôvode potvrdený prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky spolu s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia. Viac informácií...

 

21. september – Svetový deň Alzheimerovej choroby

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) patrí demencia Alzheimerovho typu medzi desať hlavných smrteľných ochorení. S prehlbujúcim sa starnutím obyvateľstva riziko vzniku tohto ochorenia rastie.  Viac informácií...

 

Opaľovanie v soláriu

  Solárium je rýchla cesta k zhnednutiu a opálenú pleť majú možnosť získať aj ľudia, ktorí na slnku chytajú farbu len veľmi ťažko. Opaľovanie pod umelými lúčmi má však aj mnoho rizík. Viac informácií...

 

Projekt EHES: Zisťovanie zdravia Európanov

Výskyt chronických neinfekčných ochorení ( srdcovo cievne, onkologické či metabolické) na Slovensku ako aj v celom Európskom regióne je vysoký. Z dôvodu nutnosti získania kvalitných a porovnateľných údajov o zdraví a zdravotných rizikách dospelej populácie v Európe vznikol projekt EHES. Viac informácií...

 

 

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí

Hluk v životnom prostredí je v súčasnosti považovaný za jeden z najvýznamnejších environmentálnych problémov väčších miest nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Úrad verejného zdravotníctva SR sleduje súčasné trendy v tejto problematike, okrem iného aj prostredníctvom názorov a postrehov občanov. Sprístupnil preto na internete elektronický dotazník k problematike hluku určený pre širokú verejnosť.

         

Budeme Vám vďační, ak si nájdete niekoľko minút na zodpovedanie otázok v tomto dotazníku. Vami poskytnuté údaje sú cenným podkladom pri určovaní priorít vývoja environmentálno-zdravotnej politiky vo vzťahu k hluku v životnom prostredí. Viac informácií...

 

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí  -  DOTAZNÍK

 

Informácie o výskyte salmonelóz u ľudí asociovaných

s chovom malých vodných korytnačiek a opatrenia na zamedzenie ich vzniku Salmonelóza je najčastejšou prenosnou chorobou zažívacieho ústrojenstva ľudí. V prevažnej väčšine prípadov ochorení je faktorom prenosu infekcie potravina, kontaminovaná zárodkami salmonel. Viac informácií...

 

Svetový deň srdca

Svetový deň srdca (World Heart Day) je každoročným celosvetovým podujatím, ktoré vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia spolu so Svetovou federáciou srdca. Viac informácií...

 

Hrou proti AIDS

Interaktívny projekt, ktorý je zapracovaný do Národného programu podpory zdravia a Národného programu prevencie HIV/AIDS, jeho cieľom je dať možnosť mládeži netradičným spôsobom  informácie o spôsoboch prenosu a ochrany pred infekciou HIV/AIDS. Viac informácií...

 

Kampaň Vyzvi srdce k pohybu

Je iniciovaná Svetovou zdravotníckou organizáciou a zabezpečovaná všetkými RÚVZ v SR a ÚVZ SR v rámci programu CINDI. Súťaž, ktorá je súčasťou kampane sa začína 14. marca 2011 potrvá do 22. mája 2011.  Viac informácií...

 

Epidémie osýpok v Európe

Osýpky sú akútne vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré patrí medzi ochorenia najčastejšie spôsobujúce úmrtia v detskom veku. Celosvetovo zomrie na osýpky až 160 000 detí. Napriek všeobecnému poklesu počtu ochorení zostávajú osýpky zdravotným problémom v mnohých krajinách EÚ. Viac informácií...

 

 

Kampaň EU a WHO: Dezinfekcia rúk

V roku 2010 prebieha 2. ročník kampane „Save Lives: Clean Your Hands“ (Umývaj si ruky – zachrániš život“), ktorý je súčasťou programu WHO „First Global Patient Safety Challange - Clean Care Is Safer care“. Viac informácií...

 

Srdce žien: stav najvyššej pohotovosti

Vedecký výskum u žien

Fakty a štatistika: ženy a kardiovaskulárne ochorenia v klinických štúdiách

Fakty o ženách a kardiovaskulárnom výskume

 

 

Black“ (čierna)  hena  spôsobuje vážne zdravotné problémy

Čo je hena? Hena, Lawsonia inermis syn L. je , 2 – 6 m vysoký krík alebo malý strom, ktorý rastie v horúcom a suchom podnebí. Má pôvod v tropických a subtropických oblastiach Severnej Afriky, na Strednom východe a v Južnej Ázii. Viac informácií...

 

 

Očkovanie detí proti pneumokokom

Úhrada vakcíny proti pneumokokom Prevenar v plnej výške...

Viac informácií...

 

 

Vyhláška MZ SR č. 585/2008. Od 1. januára 2009 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.. Viac informácií...

 

 

Chrípka. Závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. K prenosu ochorenia prichádza v prípade, keď človek vdýchne kvapôčky obsahujúce vírus, ktorý sa šíri z dýchacieho traktu infikovaného človeka pri kašľaní, kýchaní, hlasnom hovore. Viac informácií...

 

 

Zavšivenie – pedikulóza. Ochorenie, ktoré sa vyskytuje na celom svete, postihuje ľudí všetkých vekových kategórií. Spôsobujú ho tri druhy vší - voš detská, voš šatová a voš lonová.  Viac informácií...