Úvod >> 26. Jún 2022: Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

 

26. Jún 2022: Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi

 

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) vyhlásilo 26.jún za Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Cieľom tohto dňa je informovať verejnosť o drogovom probléme a poskytnúť informácie o možnosti zdravého života bez drog, upozorniť spoločnosť na nebezpečenstvo drog a spájať všetkých ľudí, ktorí si tento problém uvedomujú a sú ochotní urobiť niečo pre jeho riešenie.

Zdravie populácie je ohrozované z mnohých strán, číha na nás nebezpečenstvo, ktoré môže nie len ohroziť naše zdravie, ale tiež spôsobiť rôzne ochorenia. Takýchto nebezpečenstiev je veľa, ale drogy a drogová závislosť predstavujú pre nás priam hrozbu. Vzhľadom k tomu, že drogová závislosť stále rastie, musíme jej prevencii venovať dostatok času a poučiť najmä mladých ľudí o tejto závažnej problematike.

Prostredie, v ktorom mladý človek vyrastá,  hrá dôležitú úlohu pri formovaní drogovej závislosti. Hlavnú úlohu zohráva rodina, dôležité sú vzájomné harmonické vzťahy. Pokiaľ sú tieto vzťahy narušené, zvyšuje sa riziko, že sa človek dostane do ťažkostí, ktoré bude chcieť riešiť drogou. Ďalším významným faktorom prostredia, v ktorom sa mladí ľudia pohybujú je partia priateľov, ktorá často formuje postoje a správanie človeka.

Obchodovanie s drogami je nezákonné podnikanie, ktoré zahŕňa pestovanie, výrobu a distribúciu látok, na ktoré sa vzťahujú protidrogové zákony. Zneužívanie drog a nezákonné obchodovanie s nimi majú veľmi negatívny dopad na rozvoj a stabilitu krajín na celom svete. Miliardy dolárov pochádzajúcich z ilegálnej drogovej činnosti živia teroristické aktivity, pričom napomáhajú aj ďalšej trestnej činnosti ako je obchodovanie s ľuďmi, či pašovanie zbraní a pod.

Úrad verejného zdravotníctva SR je zapojený do protidrogovej problematiky Akčným plánom realizácie protidrogovej stratégie SR na obdobie rokov 2017 – 2020. Akčný plán má 5 hlavných zámerov, a to znižovanie dopytu po drogách, znižovanie ponuky drog, koordinácia, medzinárodná spolupráca a informácie, výskum, monitorovanie a hodnotenie. V rámci vecnej pôsobnosti odborov podpory zdravia ÚVZ SR a RÚVZ v SR plnia úlohu v zámere I. Znižovanie dopytu po drogách. Hlavnou prioritou je podpora a rozvoj širokej škály rovnako dôležitých, navzájom sa posilňujúcich a významovo rovnako dôležitých opatrení, medzi ktoré patria: prevencia, včasné odhaľovanie a intervencie, znižovanie škôd, liečba, rehabilitácia, opätovné sociálne začlenenie a vyliečenie.

Na Slovensku prebiehali školské prieskumy „Tabak, drogy, alkohol“ (TAD) u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v štvorročnom odstupe doteraz 7-krát – od roku 1994 do 2018. zatiaľ neexistuje metóda na priame a úplné spoznanie drogovej scény a jej zmien, preto je potrebné spoznávať ju nepriamo, pomocou indikátorov, ktoré odzrkadlia sledované javy. Z dlhodobých prieskumov vyplýva, že chlapci majú významne  vyššie sklony k užitiu  omamných látok v porovnaní s dievčatami toho istého veku, a to aj pri ponuke, ako aj pri vlastnom užití nelegálnej drogy, predovšetkým marihuany. Z prieskumov vyplýva, že mladí ľudia sa dnes pohybujú v prostredí, v ktorom sa udomácnilo a naďalej udomácňuje stále viac nelegálnych drog, ako aj ľahko dostupných legálnych drog. Táto pre drogy priaznivá situácia našla svoj odraz v zmene postojov a správania sa mladých ľudí voči legálnym aj nelegálnym drogám. Prejavuje sa čoraz väčší súhlas s experimentovaním alebo užívaním drog, najmä marihuany, ale aj extázy, čo poukazuje na zvýšený záujem mládeže o konzumáciu legálnych aj nelegálnych drog.

Najmä mladí ľudia chcú vyskúšať všetko, pričom si často neuvedomujú vážnosť a dôsledky svojho konania. Tieto experimenty môžu viesť k závislosti, k ceste, z ktorej je len veľmi ťažko vrátiť sa späť. V tomto smere má prevencia nezastupiteľnú úlohu, lebo len informovaný človek môže tomuto problému čeliť a tak predísť neželanému správaniu, ktoré častokrát končí tragicky.

 

Zdroj:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Slovensko bez drog
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
www.skolske.sk
Záverečná správa z prieskumu TAD u žiakov ZŠ, študentov SŠ a ich učiteľov v roku 2018