Úvod >> Kúpacia sezóna 2022

 

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných

vodných plochách v okrese Senica a Skalica

počas kúpacej sezóny 2022

 

 

 

V prevádzkovaní vody určenej na kúpanie (VUK) a umelých kúpalísk v rámci výkonu štátneho zdravotného

dozoru neboli zistené problémy s povolenou rekreáciou.

Na VUK sa pravidelne podľa plánovaného harmonogramu v dvojtýždňových intervaloch monitoruje kvality vody

na kúpanie.

Kontrola bazénovej vody sa robí jedenkrát mesačne.

 

Kvalita vody na VUK

Lokalita

 

Rekreácia

 

Kvalita vody na kúpanie

 

Poznámka

názov

okres

typ

Kunovská priehrada Sobotište

Senica

vodná

nádrž

organizovaná

vyhovuje

 

 

 

Bazény umelých kúpalísk v okrese Senica a Skalica

Názov

Okres

Typ

Počet

bazénov

Kvalita vody na kúpanie

Poznámka

Mestské kúpalisko Senica

Senica

netermálne

2

vyhovuje

 

Kúpalisko RO

Zlatnícka dolina Skalica

Skalica

netermálne

3

vyhovuje

 

 

Na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodných kúpalísk (PK) a vôd určených na kúpanie (VUK)

Šaštín Stráže Gazarka, Gbely Adamov štrkovisko a Sekule štrkovisko bola vykonaná kontrola kvality vody

na kúpanie v mesiaci júl.

 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách bez štatútu PK a VUK

Lokalita

 

Rekreácia

 

Kvalita vody

na kúpanie

 

Poznámka

názov

okres

typ

Šaštín Stráže

Gazarka

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

nevyhovuje

Vysoký počet

cyanobaktérii

a obsah chlorofylu. Plánovaný odber:

03.08.2022

Gbely Adamov

Skalica

štrkovisko

neorganizovaná

vyhovuje

 

Sekule

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

vyhovuje

 

 

 

Legislatíva v oblasti vody na kúpanie:

    

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

- Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

    

     https://vodanakupanie.sazp.sk/index.php?w=cGFnZT1pbnRybw

 

Ako sa správať na kúpalisku - zobraziť stránku

Zdravé kúpanie - zobraziť stránku

 

Internetové profily vôd:

- Vodná nádrž Kunovská priehrada