new hlavicka 1

 

Úvod >> Kúpacia sezóna 2023

 

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách a prírodných

vodných plochách v okrese Senica a Skalica

počas kúpacej sezóny 2023

 

 

 

V prevádzkovaní vody určenej na kúpanie (VUK) a umelých kúpalísk v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru neboli zistené závažné problémy s povolenou rekreáciou.

 

Na VUK sa pravidelne podľa plánovaného harmonogramu v dvojtýždňových intervaloch monitoruje kvalita vody na kúpanie.

 

Kontrola bazénovej vody sa robí jedenkrát mesačne.

 

Kvalita vody na VUK

lokalita

 

rekreácia

 

kvalita vody na kúpanie

 

poznámka

názov

okres

typ

Kunovská priehrada Sobotište

Senica

vodná nádrž

neorganizovaná

vyhovuje

Ďalší odber

je naplánovaný

na 9.8.2023

 

 

Bazény umelých kúpalísk v okrese Senica a Skalica

názov

okres

typ

počet

bazénov

kvalita vody na kúpanie

poznámka

Mestské kúpalisko Senica

Senica

netermálne

2

vyhovuje

Ďalší odber

je naplánovaný

na 9.8.2023

Kúpalisko RO

Zlatnícka dolina Skalica

Skalica

netermálne

3

vyhovuje

Ďalší odber

je naplánovaný

na 9.8.2023

 

Na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodných kúpalísk (PK) a vôd určených na kúpanie (VUK) Šaštín Stráže Gazarka, Gbely Adamov štrkovisko a Sekule štrkovisko bola vykonaná kontrola kvality vody  na kúpanie v mesiaci jún a júl.

 

Kvalita vody na prírodných vodných plochách bez štatútu PK a VUK

lokalita

 

rekreácia

 

kvalita vody

na kúpanie

 

poznámka

názov

okres

typ

Šaštín Stráže

Gazarka

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

nevyhovuje

Vzorka vody preukázala nevyhovujúcu kvalitu vody

pre vysoký výskyt cyanobaktérií.

 

Gbely Adamov

Skalica

štrkovisko

neorganizovaná

vyhovuje

Voda vyhovuje požiadavkám platných predpisov.

Sekule

Senica

štrkovisko

neorganizovaná

vyhovuje

Voda vyhovuje požiadavkám platných predpisov.

 

 

Legislatíva v oblasti vody na kúpanie:

    

- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku.

- Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie.

    

     https://www.uvzsr.sk

 

Dokumenty na prevzatie:

Zdravé kúpanie A3 (PDF, 836kB)

Zdravé kúpanie A4 (PDF, 780kB)

 

Internetové profily vôd:

- Vodná nádrž Kunovská priehrada

pata1