Súhrnná informácia o epidémii Eboly 

 

 

Aktuálna epidemiologická situácia

Epidémia Eboly začala v decembri 2013 v štáte Guinea v západnej Afrike. Postupne sa začala šíriť do susedných krajín. Momentálne sú postihnuté štyri krajiny: Guinea, Libéria, Sierra Leone a Nigéria s celkovým počtom 1 711 nakazených osôb a 932 úmrtí (k 4. 8. 2014). Ide o najväčšiu epidémiu Eboly, aká bola doteraz zaznamenaná. Pri tejto vysoko nebezpečnej nákaze býva zaznamenaný vysoký počet úmrtí. V momentálne prebiehajúcej epidémii bola  zaznamenaná 55 % úmrtnosť.

 

Charakteristika ochorenia

Ebola  je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj u opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou. Človek sa infikuje úzkym kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, najmä stykom s krvou, stolicou, slinami, močom. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. K prenosu dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými injekčnými striekačkami a ihlami. Vzdušná cesta prenosu sa uplatňuje minimálne. Človek sa môže nakaziť aj kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami živých alebo uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.

Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slnečné svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vystavených slnečnému žiareniu prežije vírus len krátky čas.

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne na 5. deň  od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii organizmu. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku  krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašliavaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Následkom značnej straty krvi častpo dochádza k šoku a chorí v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje 50 % - 90 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať aj v ľahšej forme. Inkubačný čas je 2 – 21 dní. 

Proti ochoreniu neexistuje špecifická liečba ani očkovacia látka. Liečba je len symptomatická.

Pri ceste do postihnutých oblastí je riziko infekcie vírusom Eboly  veľmi nízke, pokiaľ nie ste priamo vystavení telesným tekutinám mŕtvych alebo živých nakazených osôb alebo zvierat. Ochorenie sa neprenáša bežným kontaktom na verejnosti s ľuďmi, ktorí nejavia známky ochorenia. Vírus Eboly sa neprenáša  pri manipulácii s peniazmi alebo potravinami, či plávaním v bazéne. Nebol zaznamenaný prenos komármi.  

 

Opatrenia Svetovej zdravotníckej organizácie

Vzhľadom k tomu, že sa od decembra 2013 nepodarilo zastaviť epidémiu Eboly Svetová zdravotnícka organizáciu (SZO) vydala 8. 8. 2014 stav núdze pre postihnuté oblasti. Stav núdze pre postihnuté oblasti umožňuje SZO vydávať ďalšie odporúčania a prijímať opatrenia. V tejto súvislosti boli aj postihnuté krajiny vyzvané SZO, aby vyhlásili stav núdze a prijali čo najprísnejšie zdravotné opatrenia.

 

Opatrenia Európskej komisie

Epidémiou Eboly sa zaoberá aj Európska komisia (EK) prostredníctvom Výboru pre bezpečnosť zdravia (HSC) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). EK komunikuje so všetkými členskými štátmi a snaží sa zistiť pripravenosť jednotlivých členských štátov. ECDC vydalo odporučenie pre cestovateľov, ktoré bolo preložené do všetkých jazykov členských štátov. ÚVZ SR toto odporučenie v slovenskom jazyku ihneď zverejnil na svojej internetovej stránke. Momentálne je v štádiu diskusie dokument EK, ktorý bude dostupný členským štátom na zverejnenie. Predpokladáme, že v priebehu budúceho týždňa bude tento dokument k dispozícii. 

 

Opatrenia v Slovenskej republike 

Na Slovensku prijali opatrenie ÚVZ SR (viď nižšie), Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (MZV SR) a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVaRR).

MZV SR vydalo na svojej webovej stránke odporúčanie pre obyvateľov v Slovenskej republike, aby zvážili cestovanie do postihnutých oblastí. V prípade, že sa rozhodnú cestovať, majú možnosť zaregistrovať sa do databázy MZV prostredníctvom dobrovoľnej elektronickej registrácie.

MDVaRR má zabezpečený izolačný box na letisku M. R. Štefánika v Bratislave, kontakt na záchranné služby v prípade potreby a distribuovalo odporúčania pre cestovateľov na letisku.

V Slovenskej republike je k dispozícii zdravotnícke zariadenie vhodné na prijatie, monitorovanie a liečbu pacienta pozitívneho na vírusové ochorenie Ebola. Ide o Kliniku infektológie a geografickej medicíny v Bratislave, ktorá ako jediná v Slovenskej republike disponuje lôžkami spĺňajúce stupeň biologickej bezpečnosti BSL 4.

Vzhľadom k tomu, že NRC pre hemoragické horúčky na ÚVZ SR nemá k dispozícii metodiku na diagnostikovanie vírusu Eboly, ani nedisponuje stupňom biologickej bezpečnosti BSL 4, bude nevyhnutné v prípade potreby zabezpečiť laboratórnu diagnostiku v zahraničí (akreditované laboratórium Robert Koch Institute, Nemecko).

 

Opatrenia ÚVZ SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa audiokonferencií, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou. ECDC pravidelne informuje o aktuálnej epidemiologickej situácii a ÚVZ SR tieto informácie uverejňuje na internetovej stránke a opakovane ich poskytuje médiám za účelom objektívneho informovania verejnosti. ÚVZ SR požiadalo vedúceho hygienika MDVaRR o súčinnosť v prípade podozrenia na vírusové ochorenie Ebola u cestovateľov prichádzajúceho na územie Slovenskej republiky leteckou dopravou.

 

Napriek tomu, že riziko zavlečenia epidémie Eboly na Slovensko je nízke, ÚVZ SR odporúča nasledovný postup: 

-      v prípade, že sa u cestovateľov, ktorí sa vrátili z postihnutých oblastí objavia klinické príznaky ako horúčka, nevysvetliteľná únava, hnačky, bolesti hrdla, kašeľ alebo iné závažné príznaky zostane doma a okamžite kontaktuje telefonicky svojho ošetrujúceho lekára a informuje ho o cestovateľskej anamnéze,

-      osoby, ktoré sa vrátili z postihnutých oblastí majú monitorovať svoj klinický stav minimálne 21 dní od príchodu, čo je inkubačná doba ochorenia (2 – 21 dní),

-      ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia, ktoré prijíma podozrivú osobu z nákazy, použije ochranné pomôcky (v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom),

-      ošetrujúci lekár zhodnotí klinický stav pacienta, zabezpečí odber vzoriek potrebných na laboratórne vyšetrenia,

-      v súlade s prílohou 5 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hemoragické horúčky patria do skupiny A, ochorenie a podozrenie na ochorenie sa hlási ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

-      územne príslušnej infekčnej klinike, resp. infekčnému oddeleniu odporúčame ďalší postup konzultovať s Klinikou infektológie a geografickej medicíny v Bratislave,

-      príslušný regionálny úrad zabezpečí kompletné epidemiologické vyšetrenie prípadu, príslušné protiepidemické opatrenia a výsledok vyšetrenia hlási ÚVZ SR,

-      protiepidemické opatrenia vydávajú príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a ÚVZ SR v súlade so zákonom 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia,

-      v prípade ohrozenia verejného zdravia 2. stupňa ak je potrebné prijať opatrenia osobitného predpisu, ÚVZ SR alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie,

-      v súlade s Medzinárodnými zdravotnými predpismi (IHR SZO) ÚVZ SR ako kontaktné miesto za Slovenskú republiku hlási tieto prípady SZO a cestou systému rýchleho varovania (EWRS), ECDC a EK.  

 

 

ÚVZ SR, odbor epidemiológie  

V Bratislave, 8. 8. 2014

 

Súvisiace dokumenty (vo formáte .PDF):

Opatrenia na letiskách USA, Veľkej Británie a Austrálie

Opatrenia ÚVZSR

Usmernenie ÚVZ SR a RUVZ v SR pre ošetrujúcich lekárov

Tlačová správa TASR SITA