Úvod >> Cenník služieb.

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica

 

Smernica č. 26

Cenník služieb

 

Vypracoval: Mgr. Ing. Skalová

 

 

V súlade s ustanoveniami § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a §11 Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách vydáva RÚVZ so sídlom v Senici tento cenník služieb.

 

 

čl.1

Úvodné ustanovenia

 

Tento cenník určuje podmienky poskytovania služieb fyzickým osobám a právnickým osobám – podnikateľom. Ceny uvedené v tomto cenníku sú stanovené ako konečné ( bez DPH) vzhľadom k tomu, že RÚVZ so sídlom v Senici nie je zdaniteľnou osobou pre účely dane z pridanej hodnoty.

 

Ak sa v dohode o zabezpečení odborných služieb alebo v inom písomnom dokumente uvádza pojem „dohodnutá cena“, mieni sa tým cena dohodnutá medzi poskytovateľom a objednávateľom.

 

čl.2

Pojmy a skratky

 

Cena – peňažná suma dohodnutá pri poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom

RÚVZ – Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici

DPH – daň z pridanej hodnoty

 

Čl.3

Cenník služieb

 

Obsahuje druh služby, rozsah jej poskytnutia a cenu za plnenie v  EUR.

Popis služby

Cena

1.     Odber vzoriek

1.1. Pitné a rekreačné vody

        1 vzorka pitnej vody - minimálny rozsah ukazovateľov

7,50 €

        1 vzorka pitnej vody - rozšírený rozsah ukazovateľov

10,50 €

        1 vzorka rekreačnej vody

7,50 €

1.2. Potraviny, kozmetika a predmety bežného používania

        1 vzorka

3,50 €

        2 vzorky

5,50 €

        3 vzorky

7,50 €

1.3. Stery, kontrola dezinfekcie a sterility

        1 ster

1,00 €

        1 vzorka pre kontrolu dezinfekcie a sterility

1,00 €

1.4. Piesok

        1 vzorka

7,50 €

 

2.     Kontrola funkčnosti sterilizátora

        sterilizátor

7,50 €

        1 bioindikátor

1,80 €

 

3.     Administratívne vyhodnotenie

1 protokol

10,00 €

 

4.     Odborné konzultácie

1 hodina výkonu

10,00 €

 

5.     Všeobecné služby

prenájom zasadacej miestnosti RÚVZ / hod. aj začatá

12,00 €

služby spojené s prenájmom  zasadacej  miestnosti  / hod. aj začatá - vodné a stočné, el. energia,  teplo,  hygienické potreby,  čistiace prostriedky  a upratovanie

3,50€

 

6.     Sprístupnenie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.

6.1. Technické nosiče dát

        CD

1,50 €

6.2. Obálky

        C6

0,04 €

        C5

0,04 €

        C4

0,04 €

6.3. Kopírovanie

        A4 - jednostranne

0,10 €

        A4 - obojstranne

0,15 €

        A3 - jednostranne

0,10 €

        A3 - obojstranne

0,20 €

 

7.     Náklady na dopravu

1 km

0,50 €

 

 

Čl.4

Záverečné ustanovenia

         

1) Záväznosť - Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov RÚVZ so sídlom v Senici, ktorí sa podieľajú na priamej realizácií výkonov, vedúcich zamestnancov  ako aj zamestnancov vykonávajúcich fakturáciu.

    

2) Účinnosť – Smernica nadobúda účinnosť dňom vydania.

 

3) Kontrola – Kontrolu dodržiavania tejto smernice vykonávajú príslušní vedúci pracovníci odborných útvarov, zamestnanec, ktorý vyhotovuje faktúry a kontrolór úradu.

 

4) Sankcie – Porušenie tejto smernice sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.

 

5) Derogácia – Dňom účinnosti tohto predpisu stráca platnosť Cenník výkonov platný od 1.1.2009.

 

 

 

V Senici 9.2.2015

                                                                                      

                                                                                    Ing. Ondrej Máčalka

                                                             regionálny hygienik – vedúci služobného úradu