Regionálny hygienik

   Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

   Oddelenie epidemiológie

   Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

   Oddelenie hygieny výživy

   Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

   Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Oddelenie epidemiológie.

 

 

Oddelenie epidemiológie

 

Personálne obsadenie:

   Mgr. Marta Tencerová – samostatný radca, vedúca oddelenia

   Ľubica Jediná – radca

   Mgr. Ida Petrášová – samostatný radca

   Mgr. Matúš Slezák – samostatný radca

 

 

Náplň činnosti:

    monitoruje výskyt infekčných chorôb a analyzuje epidemiologickú situáciu,

    analyzuje faktory ovplyvňujúce vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,

    vykonáva surveillance vybraných nákaz,

    organizuje, riadi, koordinuje a zúčastňuje sa na výkone represívnych proti epidemických opatrení v ohniskách nákazy,

    sleduje a kontroluje účinnosť preventívnych  a represívnych proti epidemických opatrení,

    hodnotí, kontroluje a zúčastňuje sa na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,

    hodnotí imunitný stav obyvateľstva na základe kontroly očkovania, resp. imunologických prehľadov,

    vykonáva konzultačnú činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám,

    aktívne usmerňuje a kontroluje zdravotné riziká: konzultačnou a expertíznou činnosťou, zdravotno-výchovnou činnosťou,

    poskytuje informácie v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

    vedúci oddelenia je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zák. 211/2000 Z. z. v rozsahu práce príslušného oddelenia,

    zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP a PO v súlade so všeobecne záväznými   predpismi.


Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

    zdravotnícke zariadenia okresov Senica a Skalica,

    obecné a mestské úrady,

    predškolské a školské zariadenia.

 

Hlavné úlohy:

   zabezpečenie úloh Akčného plánu na udržanie stavu bez poliomyelitídy,

   zabezpečenie vytvorenia funkčnosti systémov zberu údajov o prenosných ochoreniach, imunizácie,

   kontroly sterilizačných prístrojov, sterilizácie a dezinfekcie,

   vyhodnotenie epidemiologických opatrení u vírusových hepatitíd,

   zabezpečenie úloh Imunizačného programu,

   skvalitnenie surveillance prenosných ochorení s osobitným zreteľom na včasné varovanie pri hromadnom resp.  neobvyklom výskyte závažných infekčných ochorení.

 

Legislatíva