Regionálny hygienik

   Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

   Oddelenie epidemiológie

   Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdtravia

   Oddelenie hygieny výživy

   Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

   Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia.

 

Personálne obsadenie:

   Mgr. Adriana Dvouletá – odborný radca, vedúca oddelenia

   PhDr. Zuzana Vlčejová – samostatný radca

  Emília Černá – inštruktor zdravotnej výchovy 

 

 

Hygiena detí a mládeže

Medicínsky odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku. sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a k spôsobu života. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave a vekových osobitostiach jednotlivých etáp vývoja mladej generácie podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými zvláštnosťami detského a dospievajúceho organizmu. stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie.

 

Náplň činnosti:

   sleduje a hodnotí pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav,

   stanovuje zdravotné kritériá pre životné  a pracovné podmienky detí a mládeže na regionálnej úrovni a kontroluje ich dodržiavanie,

   na regionálnej úrovni spracováva, presadzuje a vyhodnocuje opatrenia a programy ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže, primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb,

   vykonáva štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných  a pracovných podmienok a nad ochranou zdravia detí a mládeže:

   sledovanie a vyhodnocovanie kvality pitnej vody slúžiacej pre zásobovanie zariadení pre deti a mládež,

   problematika územného plánovania z hľadiska uplatňovania zdravotno-hygienických požiadaviek v zariadeniach pre deti a mládež,

   problematika životných podmienok detí a mládeže so zameraním na vytváranie zdravých podmienok v priestoroch verejných priestranstiev, sídlisk,

   sledovanie a vyhodnocovanie hlukovej situácie, mikroklimatických a chemických ukazovateľov v pracovnom prostredí detí a mládeže,

   pedagogický režim, hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých typoch škôl,

   hodnotenie problematiky spoločného stravovania detí a mládeže,

   zdravotno-hygienická problematika detských zotavovacích akcií.

   vykonáva potravinový dozor v zmysle zák. NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších zmien a doplnkov,

   na regionálnej úrovni vykonáva zber, spracovanie a analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov,

   spolupracuje pri výchove mladej generácie ku zdraviu,

   vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť,

   poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení,

   spolupracuje pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave detí a mládeže vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam a pri realizácii preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:

   s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie,

   s klinickými medicínskymi odbormi,

   s rezortmi vlády SR, ktorých činnosť má dopad na zdravie detí a mládeže

   s výskumnými pracoviskami rezortu MZ a iných rezortov,

   so zahraničnými pracoviskami podobného zamerania, medzinárodnými organizáciami a inštitúciami,

   s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ktoré majú vzťah k starostlivosti o deti a mládež,

   s masovokomunikačnými prostriedkami pri poskytovaní informácií o kvalite životných a pracovných podmienok detí a mládeže a ich vplyve na zdravie a vývoj mladej generácie,

   s profesnými a stavovskými organizáciami, prípadne s inými zložkami verejného života.

 

Legislatíva

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Podpora zdravia

Výchova k zdraviu je medicínsky odbor interdisciplinárneho charakteru. Jeho poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov, zamerané na zdravotnú výchovu, ochranu a podporu zdravia. Využíva poznatky medicínskych odborov, ako aj iných spoločenských a prírodovedných disciplín, najmä pedagogiky, psychológie, sociológie, informatiky a ďalších.

Výchova k zdraviu je významnou súčasťou širšie ponímanej celospoločenskej ochrany a podpory zdravia, odborne usmerňuje výchovu obyvateľstva k zdraviu vo všetkých oblastiach spoločenského života. Hlavným cieľom je upevňovať, ochraňovať, podporovať a motivovať aktívnu účasť obyvateľov na starostlivosti o svoje zdravie a tým aj zdravie celej spoločnosti.

 

Metódy práce:

1.  Metódy individuálneho pôsobenia – individuálny rozhovor, individuálna konzultácia a inštruktáž,

2.  Metódy skupinového pôsobenia – prednáška, diskusia, beseda, panelová diskusia, klubové stretnutia a iné,

3.  Metódy hromadného pôsobenia – tlač, rozhlas, televízia, výstavníctvo, súťaže a iné formy hromadného zdravotno-výchovného pôsobenia.

 

Hlavné úlohy:

Úlohy zdravotnej výchovy zabezpečuje oddelenie výchovy k zdraviu pri RÚVZ v Senici. Jeho výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na formovanie a zvyšovanie zdravotného uvedomenia obyvateľstva so zameraním na:

  informovanosť populácie o podmienkach a súčasných možnostiach ich aktívnej účasti, na ochrane zdravia, vrátane informácii o zdravotnom stave obyvateľstva a faktoroch, ktoré ho ovplyvňujú (životné pracovné prostredie, sociálno-ekonomické faktory, demografia, životný štýl a iné),

  rozširovanie vedomosti ,formovanie návykov a postojov obyvateľstva zameraných na ochranu a podporu zdravia s cieľom motivovať k aktívnemu prístupu  k svojmu zdraviu,

  zdravotno-výchovnú intervenciu v rámci realizácie špeciálnych projektov Svetovej zdravotníckej organizácie zameraných na podporu zdravia - Školy podporujúce zdravie, (Zdravé mestá),

  zdravotno-výchovnú intervenciu pri realizácii národných regionálnych a miestnych projektov (Projekt racionalizácie výživy, Podpora zdravia v oblasti prevencie drogových závislostí a iné),

  zdravotno – výchovné aktivity z príležitosti významných dní vyhlásených Svetovou zdravotníckou organizáciou v spolupráci s MÚ, OÚ, vedením podnikov, škôl a Hornozáhorským osvetovým strediskom, (Svetový deň zdravia a iné),

  v rámci činnosti Poradenského centra zdravotnej výchovy a podpory zdravia, možnosť preventívnych vyšetrení zdravých osôb so zameraním na vyhľadávanie zdravotných rizík/základné  vyšetrenie, anamnéza, meranie výšky, váhy, tlaku krvi, vyšetrenie základných biochemických parametrov – cukor, tukové látky v krvi, s následnou poradenskou a zdravotno-výchovnou intervenciou so zameraním na zníženie zistených zdravotných rizík a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva prirodzeným spôsobom,

  pôsobenie na obyvateľstvo, prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov, v záujme zabezpečenia informovanosti obyvateľstva v otázkach ochrany a podpory zdravia.

 

 

Poradňa zdravia

Je určená všetkým obyvateľom Záhoria, ktorí prejavia záujem o svoje zdravie a chcú poznať individuálne riziká chronických neinfekčných ochorení a to hlavne srdcovo-cievnych. Každému klientovi sa pri prvej návšteve v poradni z kapilárnej krvi vyšetria 4 rizikové krvné parametre – celkový cholesterol, cukor, triglyceridy, ochranný HDL - cholesterol. Pomocou prístroja Reflotron sú výsledky k dispozícii už počas vyšetrenia klienta v poradni zdravia.

 

Na základe antropometrického vyšetrenia, rodinnej a osobnej anamnézy, merania tlaku krvi  a výsledkov biochemického vyšetrenia sa pomocou programu „Test zdravé srdce“ orientačne stanoví riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení u klienta. V prípade potreby sa podľa štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi,  návšteva u ošetrujúceho lekára.

 

Činnosť poradne:

Utorok:

8.00 – 10.00 hod.

 

Štvrtok:

8.00 – 10.00 hod.

                                                      

Zdravotná sestra: Emília Černá

 

Do poradne  zdravia sa môžete objednať telefonicky na číslach: 034 690 93 37 alebo

034 690 93 26, alebo osobne.

 

 

Legislatíva