Regionálny hygienik

  Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

  Oddelenie epidemiológie

  Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

  Oddelenie hygieny výživy

  Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

  Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Oddelenie hygieny výživy.

 

Personálne obsadenie:

   Mgr. Barbora Machová – samostatný radca

   Mgr. Valéria Molčanová – samostatný radca

   Mgr. Anna Salajková – samostatný radca

   Bc. Hana Hyžová – samostatný radca

 

Hygiena výživy je interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorý sa podieľa na riešení ochrany zdravia populácie. Hygiena výživy sa zaoberá od vysoko špecializovaných typov špeciálnej a špecializovanej individuálnej výživy, cez všetky typy nemocničnej nutrície, dietetiku, spoločné stravovanie (otvoreného a uzatvoreného typu), až po bežnú výživu obyvateľstva. Hygiena výživy pri svojej práci využíva metódy a výsledky rôznych biologických a technických vied, ktoré súvisia s výživou. Okrem výživy sleduje a zdravotnú nezávadnosť predmetov bežného používania, kozmetických prostriedkov a tabakových výrobkov.

 

Náplň činnosti:

Oddelenie hygieny výživy plní úlohy v oblasti výkonu štátnej správy na úseku ochrany zdravia a výkonu štátneho zdravotného a potravinového dozoru.

 

1. Posudzovanie stavebno-technických a prevádzkových podmienok z hygienického hľadiska v zariadeniach potravinárskej činnosti, umiestnenia potravinárskych závodov, dispozičným riešením a technickými ukazovateľmi s cieľom vytvorenia podmienok pre minimalizáciu zdrojov, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezchybnosti požívatín:

   posudzuje hygienické podmienky pre výrobu, spracovanie, skladovanie, dopravu, predaj požívatín a akejkoľvek inej manipulácie s požívatinami a kontroluje ich dodržiavanie,

   posudzuje návrhy umiestnenia potravinárskych závodov , poskytuje konzultácie k projektovým dokumentáciám z hľadiska riešenia hygienických otázok, ktoré súvisia s výstavbou alebo rekonštrukciou zariadení potravinárskej výroby, spoločného stravovania, potravinárskych skladov, dopravy požívatín a predaja vo vzťahu k ochrane požívatín pred biologickou, fyzikálnou a chemickou kontamináciou,

   posudzuje hygienickú bezchybnosť strojno-technického vybavenia potravinárskych zariadení a dopravných prostriedkov určených na prepravu požívatín a hotových jedál,

   posudzuje prevádzkové poriadky,

   posudzuje spôsoby zásobovania všetkých potravinárskych zariadení pitnou vodou,

   posudzuje spôsoby odstraňovania tuhých a tekutých odpadov z potravinárskych zariadení.

 

2. Hygiena predmetov bežného používania, ktorá sa zaoberá posudzovaním predmetov, ktoré prichádzajú do priameho alebo nepriameho styku s požívatinami, resp. do kontaktu s ľudským telom:

   vykonáva štátny zdravotný dozor nad zdravotnou bezchybnosťou základných predmetov dennej potreby, ktoré prichádzajú do priameho styku s požívatinami ( najmä potravinárske stroje, obaly, uzávery a iné predmety, ktoré sa používajú na výrobu, balenie, uchovávanie a prepravu požívatín ) alebo sú súčasťou osobnej hygieny, ako sú kozmetické výrobky a iné výrobky spotrebnej chémie podľa vypracovaných normatív,

   vykonáva expertíznu a konzultačnú činnosť v otázkach predmetov bežného používania,

   vykonáva ŠZD v rámci hláseného rýchleho výstražného systému RAPEX (kozmetika), RAPID ( požívatiny ).

 

3. Hygiena požívatín, ktorá skúma požívatiny ako objekty výživy človeka na rôznych stupňoch ich úpravy, spracovania, uskladňovania a obehu, sleduje a posudzuje biologickú hodnotu, hygienickú nezávadnosť požívatín, zásobovanie obyvateľstva biologicky hodnotnými, zdravotne nezávadnými požívatinami: 

   sleduje hygienickú a zdravotnú bezchybnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,

   sleduje alimentárne nákazy a otravy a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,

   odborne posudzuje návrhy na zavedenie správnej hygienickej praxe monitorovania kontrolných kritických bodov,

   kontroluje a hodnotí vedenie evidencie monitorovania kontrolných kritických bodov pracovníkmi potravinárskych zariadení a ich verifikácie,

   sleduje a hodnotí pracovné prostredie vo vzťahu ovplyvňovania hygienickej bezchybnosti požívatín a hotových jedál,

   sleduje a hodnotí dodržiavanie zásad o osobnej hygiene pracovníkov

   hodnotí vedomostí pracovníkov v potravinárstve, vrátane manažmentu zo znalostí legislatívnych v oblasti hygieny výživy požívatín,

   posudzuje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie a deratizácie v tých zariadeniach, kde sa vyrábajú, skladujú, dopravujú, podávajú alebo predávajú požívatiny,

   hodnotí zdravotnú bezchybnosť požívatín a potravinárskych surovín, včítane obsahu cudzorodých látok a toxických škodlivín.

 

Oddelenie hygieny výživy ďalej plní špecializované úlohy verejného zdravotníctva.

   zaoberá sa fyziológiou požívatín, základnými životnými pochodmi výmeny látok medzi organizmom a vonkajším prostredím, sleduje otázky vo vzťahu prostredia a človeka ich vzájomnej podmienenosti a usmerňovania výživy obyvateľstva.

   sleduje hygienickú problematiku spoločného stravovania ( vrátane nemocničného stravovania ) so zvláštnym zreteľom na biologickú hodnotu a zdravotnú nezávadnosť podávanej stravy,

   ustanovuje správny pomer výživových látok pri ich zastúpení vo výžive v jednotlivých skupinách obyvateľstva, ako aj optimálny režim výživy, počet a frekvenciu príjmu denných jedál,

   plní projekt „ Sledovanie výživového stavu obyvateľstva vo vybraných skupinách obyvateľstva SR „  - gestor ÚVZ SR,

   sleduje jodidáciu jedlej kuchynskej soli v okrese Senica a Skalica,

   vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť so zvláštnym zreteľom na ovplyvňovanie stravovacích zvyklostí obyvateľov.

 

Metódy práce:

   výkon štátneho zdravotného dozoru,

   výkon potravinového dozoru,

   epidemiologické štúdie výživového stavu obyvateľstva,

   monitorovanie životných podmienok vo vzťahu k výživovému stavu,

   expertízna činnosť potravín, predmetov bežného používania a kozmetických prostriedkov,

   laboratórne vyšetrovacie metódy vykonávané v akreditovaných laboratóriách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave,

   štatistické metódy práce,

   zdravotno-výchovné metódy práce.

 

Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

Oddelenie hygieny výživy úzko spolupracuje:

   so všetkými medicínskymi odbormi,

   s laboratórnymi odbormi úradov verejného zdravotníctva v SR,

   s regionálnymi úradmi štátnej správy a samosprávy,

   so všetkými subjektmi na území okresov Senica a Skalica.

 

Legislatíva