Regionálny hygienik

   Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

   Oddelenie epidemiológie

   Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

   Oddelenie hygieny výživy

   Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

   Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia.

 

Personálne obsadenie:

  Mgr. Darina Turanská – samostatný radca, vedúca oddelenia

   Iveta Kulhánková – radca

   Mgr. Lucia Nosková, samostatný radca

   Mgr. Silvia Rechtoríková, samostatný radca

 

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Predmetom jeho skúmania sú tie aspekty ľudského zdravia a chorôb, ktoré sú určované životným prostredím. Získané poznatky využíva v procese posudzovania zdravotných rizík zo životného prostredia a odborné zdravotnícke usmerňovanie právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia a usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí.

 

Náplň činnosti:

a)  Vykonáva monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľa a kvality vody na kúpanie   v prírodných kúpaliskách podľa NV SR č.354/2006 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a podľa NV SR č.252/2006 Z.z. o podrobnostiach o prevádzke kúpalísk a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu.

b)  Pripravuje podklady k záväzným stanoviskám a rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 a ods. 4 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c)  Zúčastňuje sa v skúšobných komisiách pre overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností.

d)  Vykonáva štátny zdravotný dozor:

   v bytových a nebytových budovách určených na dlhodobý pobyt ľudí podľa NV SR  č.353/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia,

   v telovýchovných zariadeniach podľa NV SR č.313/2006 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovné zariadenia a o náležitostiach ich prevádzkového poriadku,

    v zariadeniach pri ktorých dochádza ku kontaktu s ľudským telom podľa Vyhlášky č. 554 MZ SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo pri ktorých prevádzke dochádza ku kontaktu s ľudským telom, a náležitosti ich prevádzkového poriadku.

e)  Vykonáva kontrolu dodržiavania zákona NR SR č.377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

f)   Vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom NR SR č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

g)  Spolupracuje s inými orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na úseku verejného zdravotníctva.

h)  Navrhuje sankčné a represívne opatrenia za preukázateľné zistenia porušenia právnych predpisov.

i)   Vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňuje v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia.

j)   Rieši sťažnosti a podnety fyzických a právnických osôb, ktorých predmet spadá do náplne oddelenia.

k)  Poskytuje verejnosti poradenskú činnosť v environmentálnom zdraví najmä v okruhoch:

pitná voda a zdravie ľudí, zdravotné riziká, racionálne používanie vôd vo vzťahu k zdraviu ľudí, prevencia poškodení zdravia,

voda na kúpanie a zdravie ľudí, zdravotné riziká spojené s využívaním vôd na kúpanie a ich prevencia, zdravotné riziká spojené s pobytom na kúpaliskách,

poskytovanie služieb, riziká pre zdravie, predchádzanie poškodeniam zdravia,

zdravé bývanie, požiadavky na vnútorné prostredie, alergie a bývanie, zásady ochrany zdravia, ochrana pred hlukom v obytnom prostredí.

 

Metódy práce:

  štátny zdravotný dozor -terénne prieskumy,

  epidemiologické štúdie zdravotného stavu vybraných skupín obyvateľstva,

  využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov (výsledky laboratórnych analýz a meraní fyzikálnochemických, mikrobiologických, biologických, toxikologických a iných ukazovateľov, demografické štatistické ukazovatele, výsledky zistení iných kontrolných orgánov a iné),

  metódy výpočtovej techniky informačného systému na vytváranie databázy zdravotného stavu a životných podmienok vybraných skupín obyvateľstva a na štúdium vzťahov medzi životnými podmienkami a zdravím.


Spolupráca s inými odbormi a organizáciami:

Pracovníci hygieny životného prostredia spolupracujú pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pri presadzovaní preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia:

  s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, zdravotnej výchovy a informatiky, klinickými medicínskymi odbormi,

  s orgánmi rezortu životného prostredia, orgánmi štátnej správy a samosprávy,

  s ostatnými odbornými a ďalšími právnymi subjektmi, ktorých činnosť má dopad na zdravie obyvateľstva,

  s vedecko-výskumnými pracoviskami rezortu zdravotníctva a iných rezortov,

  s inými zložkami verejného života.

 

Legislatíva