Regionálny hygienik

   Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

   Oddelenie epidemiológie

   Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

   Oddelenie hygieny výživy

   Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

   Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností.

 

Personálne obsadenie:

  Mgr. Ing. Jana Skalová – vedúca oddelenia Osobný úrad a HTČ

                                        RÚVZ so sídlom v Senici

                                        Tel.: 034/6510911, e-mail: se.ou@uvzsr.sk 

  Miriam Palková – účtovníčka

  Vladimír Juríček – vodič

 

 

Osobný úrad. Náplň činnosti:

  plánovanie štátnozamestnaneckých miest – systemizácia,

  získavanie a výber štátnych zamestnancov,

  výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesto,

  rozmiestňovanie štátnych zamestnancov,

  hodnotenie štátnych zamestnancov,

  odmeňovanie,

  vzdelávanie štátnych zamestnancov,

  štátnozamestnanecké vzťahy a kolektívne vyjednávanie,

  sociálna starostlivosť,

  personálny informačný systém.

 

 

Hospodársko – technické činnosti. Náplň činnosti:

  presadzuje hospodárnosť a ochranu majetku,

  sleduje  využívanie základných prostriedkov,

  vykonáva previerky  podľa príkazu vedúceho služobného úradu  a tiež na vyžiadanie kompetentných orgánov v dohodnutom rozsahu,

  zúčastňuje  sa na tvorbe organizačných noriem RÚVZ,

  zostavuje rozpočet RÚVZ, jeho rozpis,

  sleduje používanie rozpočtových prostriedkov,

  vedie účtovníctvo,

  sleduje stav a pohyb hospodárskych  prostriedkov v RÚVZ,

  spracúva výsledky hospodárenia,

  zostavuje predpísané účtovné výkazy a  zostavy o výsledkoch hospodárenia v požadovanom členení,

  spracúva rozbory o hodnotení  činností hospodárenia,

  vedie evidenciu hmotného a nehmotného majetku,

  pripravuje podklady pre prípravu a realizáciu stavieb s určeným rozpočtovým výkladom,

  zaisťuje výkon pokladničnej služby,

  spracúva podklady pre zostavovanie plánu potreby jednotlivých druhov materiálov,

  likviduje pracovné príjmy a dávky dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia zamestnancov,

  likviduje  náhrady cestovných a iných výdavkov,

  spracúva podklady na poskytovanie dávok dôchodkového  nemocenského a zdravotného poistenia a vedie ich evidenciu,

  zúčastňuje  sa na spracovávaní podkladov pre prvotnú a štatistickú evidenciu o práci a mzdách,

  poskytuje informácie v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,

  vedúci oddelenia je vecným gestorom na vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. v rozsahu práce príslušného oddelenia,

  zabezpečuje úlohy v oblasti BOZP a PO v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

 

Legislatíva