Regionálny hygienik

    Osobný úrad a Oddelenie hospodársko – technických činností

    Oddelenie epidemiológie

    Oddelenie hygieny detí a mládeže a podpory zdravia

    Oddelenie hygieny výživy

    Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia

    Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod >> Oddelenia. Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva.

 

 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva

 

Personálne obsadenie:

  Ing. Samuel Súkup – odborný radca, vedúci oddelenia

  Mgr. Soňa Marečková – radca

  Mgr. Emília Halabrínová – samostatný radca

  Emília Podmajerská – radca

 

Náplň práce:

  sledovanie negatívnych a pozitívnych vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie pracovníkov,

  sledovanie podmienok práce vybraných skupín pracovníkov vykonávajúcich rizikové práce, mladistvých, žien a osôb so zmenenou pracovnou schopnosťou,

  analýzy a hodnotenia príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,

  odborné usmerňovanie fyzických a právnických osôb pri vytváraní podmienok na pozitívny rozvoj zdravia pracovníkov,

  odborne usmerňovať a aktívne sa podieľať na výchove a vzdelávaní zamestnávateľov a pracovníkov v oblasti vytvárania zdravých pracovných podmienok a starostlivosti o zdravie pracovníkov,

  podieľanie sa na vytváraní a práci odborných tímov zabezpečujúcich preventívnu pracovno-lekársku starostlivosť,

  určovanie kritérií zdravých pracovných podmienok, týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci,

  optimalizácie pracovných podmienok a vylúčenia resp. obmedzenia nových pracovných rizík,

  kontrola dodržiavania legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci,

  využívanie represívnych opatrení pri zistení situácií ohrozujúcich zdravie a pri neplnení opatrení uložených pri výkone štátneho zdravotného dozoru,

  konzultačná a expertízna činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie.

 

Metódy práce:

  objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia(fyzikálne),

  využívanie metód objektivizácie reakcií organizmu na faktory pracovného prostredia a podmienok života a práce,

  hodnotenie zdravotných rizík,

  usmernenie k ochrane a podpore zdravia a zvyšovania zdravotného vedomia (individuálna a kolektívna výchova ku zdraviu, konzultácie, poradenstvo, školenia, publikačné a prednáškové aktivity),

  výkon štátneho zdravotného dozoru,

  príprava podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov na ochranu zdravia (pokyny,

  posudky, opatrenia) a v prípade neplnenia opatrení a príprava podkladov pre uplatnenie sankcií (zákaz činnosti, prevádzky, pokuty a pod.).

 

Hlavné úlohy:

  sledovanie vzťahov medzi prácou, pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím,

  usmerňovanie celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce s prihliadnutím aj na mimopracovné vplyvy,

  ovplyvňovanie rozvoja a podpory zdravia pracovníkov,

  výkon štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci.

 

Legislatíva